Наслов на наставниот предмет

Маркетинг на услуги  

 

Код

МКТ 549

Наставник

Проф. д-р Снежана Ристевска – Јовановска

Цели на предметната програма (компетенции):

1.       Студентот треба да ги знае карактеристиките на услугите преку идентификување на елементите според кои тие се разликуваат од производите.

2.       Студентот треба да е способен да демонстрира детално разбирање на инструментите на маркетингот на услуги преку поврзување на изложената материја, анализа на практични примери и изработка на проекти..

 

Содржина на предметот:

  1. Инструменти на маркетингот на услугите
  2. Производ на услужната индустрија
  3. Дистрибуција на услугите
  4. Ценовна политика на услугите
  5. Комуникациски маркетинг микс
  6. Физички параметри.
  7. Управување со луѓето за остварување услужни предности.
  8. Услугите како процес и како систем.
  9. Продуктивност и квалитет на услугите
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.