Наслов на наставниот предмет

Менаџмент во осигурувањето

Код

CFM 522

Наставник

Доц. д-р Игор Ивановски

Цели на предметната програма (компетенции): 

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

Студентите да поседуваат знаења и вештини за осигурувањето како специфичен процес за идентификување, квантифицирање, превземање, трансфер и обештетување на ризикот, да се обучат за познавање и управување со осигурителните производи и корпоративните стратегии за ризик во осигурителната индустрија и со неа поврзаните индустрии, како и да стекнат напредни знаења и способности за управување и работа во осигурителните компании и пензиските друштва и институциите со надлежност за регулација и супервизија на осигурувањето, здравственото, пензиското и капитално финансираното пензиско осигурување

Содржина на предметната програма:

 

1. Основни елементи и функции на осигурувањето

1.1.   Управување со ризик во осигурувањето

1.2.   Хоризонтална и вертикална компензација на ризикот

1.3.   Концепт и механизам на осигурување

1.4.   Технички основи на осигурувањето

 

2. Функции на осигурувањето

2.1. Микроекономски функции на осигурувањето

2.2. Макроекономски функции на осигурувањето

2.3. Интеракции на осигурувањето во финансискиот систем

 

3. Видови, напредни елементи и операции во оsiguruvaweто

3.1.   Неживотно осигурување

3.2.   Животно осигурување

3.3.   Реосигурување

3.4.   Пензиско осигурување

3.5.   Капитално финансирано пензиско осигурување

3.6.   Здравствено осигурување

 

4. Организација и институции на осигурителната индустрија

4.1.   Осигурителни компании

4.2.   Осигурителни интермедијатори и дистрибутивни канали

4.3.   Регулација и супервизија на осигурителната индустрија

4.4.   Пензиски фондови и пензиски друштва

4.5.   Регулација и супервизија на пензиските системи

4.6.   Фондови за здравствено осигурување

 

5. Управување со осигурителни фондови

5.1.   Модели на корпоративно управување во осигурителните фондови

5.2.   Корпоративни стратегии за ризик во осигурувањето

5.3.   Менаџерски аспекти во управувањето со понудата и побарувачката на осигурителни производи

5.4.   Аспекти на деловната етика во осигурувањето

5.5.   Управување со иновациите во осигурителната индустрија

 

6. Маркетинг во осигурувањето

5.1.  Улогата на маркетингот во осигурителната култура и активност

5.2.  Апликација на технолошките аспекти во маркетингот во   осигурувањето

 

7. Практични случаи (студии на случај) во осигурителната индустрија

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.