Наслов на наставниот предмет

Менаџмент во осигурување

Код

MO 501

Наставник

Проф. д-рЛеонид Наков

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

  • Подготвуваат  менаџерски          одлуки           во        зависност менаџмент      
  •  Да  стекнат               критични  знаења  за  дијагноза,  интеграција  и евалуација  на  процесите  и  односите  во  извршувањето  на бизнисот                                            
  • Развијат  менаџерски  способности:     техничка, човечка,комуникациска, аналитичка 
  •  Разбирање    на основните   разлики   помеѓу   класичните   и современите школи за менаџмент                   
  • Осознавање на  значењето  на  општествената  одговорност  и деловна етика за современиот бизнис         
  •  Осознавање на   апликативната   улога   на   менаџментот   во современиот бизнис                                                          

Содржина на предметната програма: 

·         Менаџерите и претпријатието                                                              

·         Управување со бизнис етиката и општествената одговорност

·         Планирање                                                                                     

·         Организирање                                                                                            

·         Координирање                                                                                           

·         Мотивирање                                                                                               

·         Контролирање                                                                                           

·         Одлучување                                                                                    

·         Емпириска анализа на реални менаџерски проблеми        

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.