Менаџмент информациони системи

Наслов на наставниот предмет

Менаџмент информациони системи

Код

 SHR 560

Наставник

Проф. д-р Никола Левков

Цели на предметната програма (компетенции):

 • да ја разберат врската помеѓу информациската револуција, дигиталната и мрежната економија
 • да ја разберат улогата на информацијата и информациската технологија за постигнување на конкурентска предност
 • да разберат што е HRIS (информационен систем за човечки ресурси) и кои се различните видови на информациски системи за човечки ресурси
 • да ја разберат архитектурата на HRIS (информационен систем за човечки ресурси)
 • да можат да развијат бизнис случај за инвестирање во информациски систем за човечки ресурси
 • да ја разберат регрутацијата и селекцијата во Интернет-контекст
 • да ги разберат прашањата поврзани со обука за развој на информациските системи за човечки ресурси
 • да знаат да прават анализа на потребите за развој на информациски системи за човечки ресурси
 • да разберат како се дизајнира и купува информациски систем за човечки ресурси

Содржина на предметната програма

 • информациска револуција, дигитална и мрежна економија
 • информации, информациска технологија и конкурентска предност
 • информациска стратегија и бизнис стратегија
 • ИКТ инфраструктура и архитектурата
 • клучните трендови на дигиталните пазари и е-трговијата
 • модерни деловни апликации како што се: системи за управување со синџири на снабдување, системи за управување со односи на клиенти, системи за планирање на ресурсите
 • информационен систем за човечки ресурси
 • архитектура на информационен систем за човечки ресурси
 • бизнис случај на инвестиции во информационен систем за човечки ресурси
 • регрутација, селекција и вработување во Интернет-контекст
 • обука при развој на информациони системи за човечките ресурси
 • системска анализа на потребите за развој на системите за човечки ресурси
 • дизајн и купување на информациските системи за човечки ресурси
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.