Наслов на наставниот предмет

Менаџмент на корпоративните ризици 

Код

CFM 514

Наставник

Доц. д-р Александар Наумоски

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба  да бидат способни:     

 • идентификуваат и категоризираат различни извори на ризик (пазарен, кредитен, оперативен);
 • да дизајнираат процес на управување со ризици;
 • да го разберат местото и улогата на департманот за управување со ризици во организациската структура на претпријатието и улогата на менаџерот со ризици;
 • да го разберат значењето кое менаџментот со ризиците го има за акционерите и другите стеикхолдери 
 • да постават линкот помеѓу корпоративното управување и управувањето со ризиците;
 • да научат како да носат најдобри деловни одлуки, каде што се остварува највисок принос за нивото на превземениот ризик
 • извршат мерење и процена на ризикот со примена на соодветни техники и модели (VaR, сценарио анализа, стрес тест и тн.)
 • да применуваат деривативни инструменти како начин за справување со ризици (каматни, валутни, кредитни итн.)
 • да аплицираат интегрирано управување со ризици

Содржина на предметната програма:

 • Концептот на корпоративните ризици
 • Толеранција на ризик и премија за ризик
 • Диверзификација на ризици
 • Менаџмент на ризик
 • Управување на пазарниот ризик
 • Управување на кредитниот ризик
 • Управување на оперативниот ризик
 • Примена на деривативни инструменти за хеџирање на валутен ризик
 • Примена на деривативни инструменти за хеџирање на каматен ризик
 • Останати случаи на хеџирање со деривативни инструмнети
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.