fbpx

Наслов на наставниот предмет

Менаџмент на човечки ресурси

Код

 MGT 240

Наставник

Проф. д-р Љупчо Ефтимов

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да :

1. Ги осознаат разновидните активности и функции на менаџментот на човечки ресурси.

2. Го планираат потребниот број и структура на вработените.

3. Ги анализираат и обликуваат работите и работните места.

4. Ги придобиваат, избираат, воведуваат и распоредуваат вработените.

5. Обезбедат следење и оценување на успешноста.

6. Ги задржат најквалитетните и најспособните, а да се ослободат од неспособните работници.

7. Најдобро да ги искористат и развијат потенцијалите на секој вработен.

8. Ги диференцираат оние вработени кои добро работат и како да ги наградат

Содржина на предметната програма: 

1.Вовед во менаџментот на човечки ресурси

2.Стратегиски менаџмент на човечки ресурси

3.Анализа на работата

4.Планирање на човечки ресурси

5.Регрутација на човечки ресурси

6.Селекција на човечки ресурси

7.Обука на човечки ресурси

8.Развој на човечки ресурси

9.Оценување на перформансите на човечките ресурси

10.Плаќање на човечките ресурси

11.Развој и управување со кариерата

12.Управување со стресни состојби во организацијата

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.