Наслов на наставниот предмет

Менаџмент со информациски

технологии                         

Код

EBU 570

Наставник

Проф. д-р Сашо Јосимовски

 

Цели на предметната програма (компетенции):

·         ги разберат концептите на владеење со информациските технологии и менаџмент со информациските технологии;

·         ја разберат архитектурата на претпријатијата и нејзината поддршка со информацико-комуникациски технологии;

·         планирање на ИТ ресурсите во претпријатието;

·         го разбере концептот на усогласување на бизнис моделот со ИТ моделот;

·         ги разберат и применат моделите за менаџмент со информациско-комуникациските технологии;

·         да ги разберат методологиите за менаџмент со ИТ проекти;

·         ги разбере безбедносните и сигурносните ризици.

Содржина на предметната програма: 

·         Владеење со информациските технологии;

·         Менаџмент со информациските технологии;

·         Архитектура на претпријатие и поддршката на ИКТ;

·         Планирање на ИКТ ресурси;

·         Усогласување на бизнис и ИТ моделот;

·         Модели на менаџмент со ИКТ;

·         Менаџмент со ИТ проекти;

·         Безбедност и сигурност на ИКТ системите.

 

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.