fbpx

Наслов на наставниот предмет

Методи на научно-истражувачка работа

Код

EBU 510

Наставник

акад. Таки Фити

акад. Гоце Петрески

  проф. д-р Бобек Шуклев

проф. д-р Михаил Петковски  

проф. д р Владимир Филиповски           

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат способни:

  • стекнат со продлабочени знаења од областа и да се способни да ги објаснат:
  •  суштинските артибути на науката и на научно – истражувачката раб
  • значењето на спознаените вистини, т.е. на фактите (на нивната поврз во логичен и конзистентен систем) за науката;
  • фазите на истражување во науката, а во тој контекст посебно значење
  • хипотезите, начинот на развивање на модел (теорија) и начин верификација, односно отфрлање на теоријата;
  • строгите процедури на научниот метод и спецификите на научната методологија во општествените и посебно во економските науки;
  •  вообичаените научни методи кои ги користат општествените, а во тој контекст и економските науки – опсервација, дескрипција, научна анализа и синтеза, индукција и дедукција, историско – логички метод, компаративна анализа и др, како и квантитативните методи на економската анализа (статистички, математички и економетриски);
  • различните степени на стручни и научни дела со посебен осврт на методологијата и техниките на изработка на магистерски и докторски трудови

Содржина на предметната програма: 

·         Суштински карактеристики на науката и на научно – истражувачката работа

·         Особената природа на општествените науки со посебен осврт на економските науки

·         Науката и фактите

·         Научни методи и научна методологија – фази на истражување во науката (опсервација, хипотеза, модел, теорија, откривање на закони)

·         Методи – анализа и синтеза, индукција и дедукција, апстракција, историски метод, логички метод, компаративен метод, математички, статистички и економетриски методи и други методолошки алатки (анкети, студии на случај, интервјуа и сл.)

·         Методологијата и техниките на изработка на магистерски и докторски трудови

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.