Наслов на наставниот предмет

Меѓународен маркетинг

 

Код

МКТ 548

Наставник

Доц. д-р Ежени Брзовска

Цели на предметната програма (компетенции):

1.  Студентот да го разбере меѓународниот маркетинг концепт

2. Студентот да го разбере меѓународено окружување

3. Студентот да биде способен да изврши селекција и избор на надворешни пазари

4. Студентот да го разбер меѓународното пазарно таргетирање

 

Содржина на предметот:

1. Меѓународен маркетинг концепт

2. Меѓународен маркетинг контекст

3. Меѓународено окружување

4. Селекција и избор на надворешни пазари

5. Меѓународно пазарно таргетирање

6. Трговски форми на меѓународно деловно позиционирање

7. Кооперативни и инвестициони форми во меѓувародното позиционирање

8. Меѓународен акционен маркетинг

 

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.