Наслов на наставниот предмет

Меѓународен менаџмент

Код

MGT 517

Наставник

Проф. д-р- Љубомир Дракулевски

Цели на предметната програма (компетенции):

·         Да се согледа значењето на меѓународниот менаџмент за успешноста на фирмите

·         Да се согледа комплексноста на управувањето со меѓународниот бизнис

·         Да се согледаат стратегиските аспекти на меѓународниот менаџмент

·         Да се согледаат специфичностите на деловните функции во меѓународниот бизнис;

·         Да се дискутира за проблемите кои се јавуваат со ширењето и меѓусебното поврзување на светските пазари.

Содржина на предметната програма: 

  •  Природата, значењето и улогата на меѓународната економска соработка
  • Стратегиски аспекти на меѓународниот менаџмент
  • Меѓународни аспекти на деловните функции
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.