Наслов на наставниот предмет

Меѓународен менаџмент

Код

MGT 517

Наставник

Проф. д-р- Љубомир Дракулевски

Цели на предметната програма (компетенции): 

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

  • Да се согледа значењето на меѓународниот менаџмент за успешноста на фирмите; 
  • Да се согледа комплексноста на управувањето со меѓународниот бизнис; 
  • Да се согледаат стратегиските аспекти на меѓународниот менаџмент; 
  • Да се согледаат специфичностите на деловните функции во меѓународниот бизнис; 
  •  Да се дискутира за проблемите кои се јавуваат со ширењето и меѓусебното поврзување на светските пазари.

Содржина на предметната програма:

  1. Природата, значењето и улогата на меѓународната економска соработка
  2. Стратегиски аспекти на меѓународниот менаџмент
  3. Меѓународни аспекти на деловните функции
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.