Наслов на наставниот предмет

Меѓународниот бизнис и економскиот развој

Код

EBU 510

Наставник

Проф. д-р- Љубомир Дракулевски

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат способни:

·         Да се согледа значењето на меѓународниот менаџмент за успешноста на фирмите; 

·         Да се согледа комплексноста на управувањето со меѓународниот бизнис; 

·         Да се согледаат стратегиските аспекти на меѓународниот менаџмент; 

·         Да се согледаат специфичностите на деловните функции во меѓународниот бизнис; 

·         Да се дискутира за проблемите кои се јавуваат со ширењето и меѓусебното поврзување на светските пазари.

Содржина на предметната програма: 

·         Природата на меѓународниот бизнис

·         Транснационалните корпорации, меѓународниот бизнис и економскиот развој

·         Странските директни инвестиции како основна форма на меѓународнииот бизнис

·         Европското бизнис окружување

·         Македонската економија и меѓународниот бизнис

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.