fbpx

Наслов на наставниот предмет

Меѓународните финансиски пазари и институции и развојното финансирање

Код

EDF540

Наставник

Проф. д-р Владимир Филиповски

Цели на предметната програма (компетенции):

 • Да ги идентификуваат и следат главните финансиски текови на меѓународниот пазар на капитал
  (заеми, обврзници, акции и нивните подвидови).
 • Да ги проценат идните можности на македонските фирми да ги користат услугите на
  меѓународниот пазар на капитал и како емитенти и како инвеститори во финансиски
  инструменти.
 • Да ја анализираат политиката на девизниот курс која во иднина би можела да ја води
  македонската влада.
 • Да ги оценуваат можностите за интеграција на македонскиот пазар на капитал (македонската
  берза) во меѓународниот пазар на капитал.

Содржина на предметната програма: 

 • Институционална структура на меѓународните пазари на пари и капитал
  Основи на меѓународните финансиски инвестиции
 • Девизниот ризик, ефикасноста на девизните пазари и меѓународните финансиски инвестиции
 • Меѓународно банкарство и структурните промени во клучните национални банкарски системи
 • Еврообврзници: пазар на меѓународни обврзници
 • Глобални депозитарски потврди: пазар на меѓународни акции
 • Транзиционите економии и меѓународните пазари на капитал
 • Република Македонија и меѓународните пазари на капитал:
  • странски портфолио инвестиции и
  • можности за меѓународна интеграција на македонската берза
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.