Наслов на наставниот предмет

Модерни технологии за е-бизнис                                

Код

EBU 590

Наставник

доц. д-р Мартин Михајлов

 

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите

треба да бидат способни:

I.  да го разберат концептот на disruptiveness

 

II. да дефинираат концепти и модели во пристапот на создавање

технологии

III. да дефинираат прототипи

IV. да спроведат соодветни методи на евалуација

 

 

 

 

     

Содржина на предметната програма: 

Дефинирање на модерни технологии. Концепт на disruptiveness. Конструирање модели. Концептуален дизајн. Прототипирање на технологии. Методи на евалуација.

 

 

 

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.