Наслов на наставниот предмет

Монетарна и фискална политика во ЕУ

Код

MЕ 5191

Наставник

Проф. д-р Ѓорѓи Гоцков

Цели на предметната програма (компетенции): 

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни за:

·         Познавање на институционалната поставеност на Европскиот монетарен систем и неговите економски и финансиски карактеристики

·         Разбирање на начинот на концепирање и водење на монетарна политика од страна на ЕЦБ                                                                

·         Осознавање на проблемите на даночната хармонизација и конкуренцијата во ЕМУ

·         Анализирање на трендовите во јавните финансии во ЕУ

·         Познавање на структурата и карактеристиките на даночните системи во земјите од ЕУ

Содржина на предметната програма:

1.       Теоретски аспекти од создавање на монетарна унија

2.       Институционална рамка на единствената монетарна политика  

3.       Економска и финансиска структура на еврозоната

4.       Монетарната политика на ЕЦБ

5.       Трендови во јавните финансии во Европа

6.       Национална фискална политика во ЕМУ

7.       Фискален федерализам во ЕУ

8.       Буџетот на ЕУ

 

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.