Наслов на наставниот предмет

Мултиваријациона анализа

Код

 513

Наставник

Проф. д-р Марија Трпкова-Несторовска

Цели на предметната програма (компетенции):

Цели на предметната програма (компетенции): По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

1.користат матрична алгебра.

2.градат мултиваријациони регресиони модели

3.употребуваат анализа на главни компоненти

4.употребуваат факторска анализа

5.употребуваат анализа на групирањево решавање на проблеми од областа на бизнисот и економијата

Содржина на предметната програма: 

1.ПОВЕЌЕДИМЕНЗИОНАЛНА СЛУЧАЈНА ПРОМЕНЛИВА И ПОВЕЌЕДИМЕНЗИОНАЛЕН НОРМАЛЕН РАСПОРЕД

1.1 Повеќедимензионална случајна променлива

1.2 Здружени распореди

1.3 Маргинални распореди

1.4 Условни распореди

1.5 Очекувана вредност, варијанса, коваријанса и корелација

1.6 Примерок од повеќедимензионален распоред

1.7 Повеќедимензионален нормален распоред

2. СТАТИСТИЧКО ЗАКЛУЧУВАЊЕ

2.1 Статистичко оценување на средината

2.2 Тестирање на хипотеза за вредноста на средината

2.3 Статистичко заклучување за коваријансата и корелацијата

3. МЕТОДА НА ГЛАВНИ КОМПОНЕНТИ

3.1 Дефиниција на главни компоненти

3.2 Карактеристики на главни компоненти од примерок

3.3 Примена на главните компоненти

4.  ФАКТОРСКА АНАЛИЗА

4.1 Моделот на факторската анализа

4.2 Методи на оценување

4.3 Ротација на факторите

5. АНАЛИЗА НА ГРУПИРАЊЕ

5.1 Мерки на сличности и разлики помеѓу објектите

5.2 Мерки на сличности и разликипомеѓу групите

5.3 Методи на групирање

 

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.