fbpx

Наслов на наставниот предмет

Оданочување

Код

 АCC 521

Наставник

Проф. д-р Сузана Макрешанска

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

  • да ги разбираат и стручно да ги толкуваат алтернативните решенија при уредувањето на даночниот систем;
  • да вршат експертски анализи на ефектите на даноците на микроекономски и макроекономски план;
  • да направат правилен избор на најефикасното решение помеѓу повеќе понудени алтернативи;
  • брзо да се вклучат во јавниот или приватниот сектор како стручни кадри со познавања на даночната материја;
  •  да организираат консалтинг услуги за оданочувањето како самостојна дејност.

Содржина на предметната програма: 

1. ДАНОЦИ

2. КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДАНОЦИТЕ

3. ЕЛЕМЕНТИ НА ДАНОЦИТЕ (ДАНОЧНА ТЕРМИНОЛОГИЈА)

4. ПРИНЦИПИ НА ОДАНОЧУВАЊЕТО

5. ДВОЈНО ОДАНОЧУВАЊЕ

6. ЦЕЛИ НА ОДАНОЧУВАЊЕТО (ФИСКАЛНИ И ВОНФИСКАЛНИ)

7. ЕФЕКТИ НА ОДАНОЧУВАЊЕТО

8. ДАНОЧНИОТ СИСТЕМ И ДАНОЧНАТА ПОЛИТИКАВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

9. МЕЃУНАРОДНИ АСПЕКТИ НА ОДАНОЧУВАЊЕТО

S

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.