Наслов на наставниот предмет

Oднесување на потрошувачите

 

Код

МКТ 542

Наставник

Проф. д-р Снежана Ристевска – Јовановска

Цели на предметната програма (компетенции):

1.  Познавање на аспектите и факторите кои влијаат врз однесувањето на потрошувачите

2. Правилно користење на резултатите од истражувањето на однесувањето на потрошувачите

3. Осознавање на фазите на процесот на донесување на одлука за купување

4. Запознавање на правата на потрошувачите

5. Запознавање со конзумеризмот како движење за заштита на потрошувачите

 

Содржина на предметната програма:

  1. Основни поими за однесувањето на потрошувачите
  2. Теории и модели за објаснување на однесувањето на потрошувачите
  3. Истражувачки методи за проучување на однесувањето на потрошувачите
  4. Психолошки детерминанти на  однесувањето на потрошувачите
  5. Социолошки детерминанти на на  потрошувачкото однесување
  6. Економски детерминанти на  потрошувачкото однесување
  7. Процес на донесување на одлука за купување
  8. Процес на донесување на одлука за купување на пазарот за производно-услужна потрошувачка
  9. Конзумеризам како движење за заштита на потрошувачите.

 

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.