Наслов на наставниот предмет

Организациско однесување

Код

MGT518

Наставник

Проф. д-р Љубомир Дракулевски

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата, студентите треба да бидат способни да:

 • Разберат зошто во теоријата има различни концепти за однесувањето на луѓето во организацијата и зошто треба да се развива етичко однесување во организацијата
 • Знаат да го одредат местото на луѓето во организационата структура
 • Го почитуваат и развиваат лидерството како многу значајна димензија на менаџерската професија и да станат вистински лидери за поединците и групите во организацијата
 • Го поддржуваат и разбираат етичкото однесување на работните места и во меѓусебното комуницирање на луѓето како предуслов за зголемување на задоволството од работата и намалување на стресот
 • Ја разберат и стимулираат мотивацијата во работата
 • Знаат како се распоредува моќта во организацијата, зошто постојат и како треба да се организираат политичките процеси во неа
 • Разберат зошто е важна организациската култура и нејзиното постојано унапредување
 • Сфатат зошто акцептирањето на организационите промени и организацискиот развој се единствени начини за опстанок на организацијата во современите услови.

Содржина на предметната програма: 

 • Вовед
 • Индивидуални процеси во организациите
 • Подобрување на перформансата на организациите
 • Меѓучовечки процеси во организациите
 • Организациони процеси и карактеристики
 • Интегрирање на поединците, групите и организациите
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.