Наслов на наставниот предмет

Осигурување:Теорија и практика

Код

MO 502

Наставник

Доц.д-р Игор Ивановски 

Цели на предметната програма (компетенции):

Студентите да поседуваат знаења и вештини за осигурувањекако специфичен процес за превземање, трансфер и обештетување на ризикот, како и да стекнат напредни знаења и способности за работа во осигурителната индустријa.                 

Содржина на предметната програма: 

1.  Основни елементи и техничка организација на осигурување 

                1.1. Ризик                                                                                                 

                1.2. Премија                                                                                                        

                1.3. Обештетување(штети)                                                                                         

                1.4. Управување со ризикот                                                                                        

2.             Функции на осигурување                                                                                            

                2.1. Хоризонтална и вертикална компензација на ризикот     

                2.2.Основи на реосигурување                                                            

                2.3. Алтернативни пазарни механизми за трансфер на ризикот         

                2.4. Макроекономскифункциинаосигурување                                                     

3.  Видови и напредни елементи на осигурување и реосигурување        

                3.1. Неживотноосигурување                                                                                      

                3.2. Животноосигурување                                                                                          

                3.3. Капиталнофинансиранопензискоиздравственоосигурување       

                3.4. Реосигурување                                                                                                       

4.  Организација и институции наосигурителната индустрија    

                4.1. Осигурителникомпании                                                                                      

                4.2. Осигурителниинтермедијаториидистрибутивниканали   

                4.3. Регулацијаисупервизијанаосигурителнатаиндустрија       

                4.4. Интеракциинаосигурителнатаиндустријавофинансискитесистеми

5.             Маркетинг во осигурување                                                                                        

                5.1. Маркетинг менаџмент во осигурување                                                            

                5.2. Маркетинг микс во осигурување                                                                       

6. Практични случаи(студии на случај) во осигурителната индустрија

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.