Наслов на наставниот предмет

Осигурување

Код

 MST 310

Наставник

Проф. д-р Игор Ивановски

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

1.Ги осознаат теоретските и апликативните аспекти на осигурувањето, потребата од осигурување, превенцијата, репресијата, функциите на осигурувањето како и видовите на осигурување.

2.Ја разберат логиката на осигурителните процеси пред се од економски а воедно и од правен аспект,

3.Ги запознаат актуарските (техничките) основи на осигурувањето на живот.

4.Бидат способни да поставуваат актуарски модели за пресметување на еднократната и повеќекратната премија за рентните осигурувања и модели за пресметување на математичките резервиза пооделните видови на животни осигурувања.

Содржина на предметната програма: 

1.Поим и суштина на осигурувањето

2.Елементи и техничка организација на осигурувањето

3.Функции на осигурувањето

4.Видови на осигурувања

5.Соосигурување и реосигурување

6.Средства на осигурувањето

7.Актуарски основи на осигурувањето на живот

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.