Наслов на наставниот предмет

Политика на произвoдот

 

Код

МКТ 544

Наставник

доц. д-р Ежени Брзовска

Цели на предметната програма (компетенции):

1.        Да се разберат пазарните особини на производот

2.       Да  се стекнат со знаења и вештини за управување со асортиманот на производот

3.       Да се осознаат маркетинг активностите во различните фази од животниот циклус на производот

4.       Да се стекнат со знаења за соодветните политики на производот

5.       Да се осознаат пооделните фази во развојот на нов производ

 

Содржина на предметната програма:

1.       Политика на производ во пазарно ориентирани претпријатија

2.       Производ, линија на производи и производна програма

3.       Животен циклус на производот

4.       Политика на развој на производот

5.       Планирање, развој и лансирање на производот на пазарот

6.       Контрола на ефикасноста на развојот на производот

7.       Организациони аспекти при иновирање на производите во претпријатието

 

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.