Наслов на наставниот предмет

Политика на цени во маркетингот

 

Код

МКТ 5410

Наставник

Доц. д-р Даниела Мамучевска

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат способни за:

1.    Спроведување на квантитативна и квалитативна анализа на факторите на политиката на  цени;

2.     Совладување на методите за утврдување на продажните цени;

3.     Креирање и развој на ефективни политики и стратегии на цени;

4.     Практично осознавање и примена на посебни аспекти на политиката на цени.

 

Содржина на предметната програма:

  1. Цената како инструмент на маркетингот
  2. Цели и потреба од политиката на цени во маркетингот
  3. Фактори на политиката на цени
  4. Методологии за формирање на цените во маркетингот
  5. Градење на пазарната конкурентската предност на фирмата преку развој на ефективни политики и стратегии на цени
  6. Ограничувања во дефинирањето и имплементацијата на политиката на цени

 

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.