Наслов на наставниот предмет

Примена на научно-истражувачки методи

во електронскиот бизнис   

Код

EBU 5901

Наставник

Проф. д-р Сашо Јосимовски

Проф. д-р Калина Треневска Благоева

Проф. д-р Лидија Пулевска Ивановска

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат способни:

· Да ги дефинираат целите на конкретна истражувачка работа;

· Да  знаат  да  ги  изберат  методите  за  остварување  на  целите  на

истражувачката работа;                          

· Да ги применат избраните соодветни методи;                    

· Да ги применат методите на конкретен случај/во подготовка на тезите

за темата на магистерската теза.                      

Содржина на предметната програма: 

• Објаснување   на истражувачката работа;

• Изучување  на  основните  квалитативни  и  квантитативни  техники  на истражување, експерименталните и неексперименталните методи;

• Дизајнирање на истражувачките прашања и хипотези, со цел одговарање на   поставени   целите   во   конкретното   истражување/тезите   на магистерската тема.

• Изработка на извештај од конкретната тема на истражување и негова

презентација

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.