Наслов на наставниот предмет

Принципи на маркетинг

 

Код

МКТ 541

Наставник

Проф. д-р Снежана Ристевска – Јовановска

Цели на предметната програма (компетенции):

       По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

1.  Да ги осознаат потрошувачите и нивно однесување кон кои е насочена понудата на компанијата

2. Успешно да ги комбинираат инструментите на маркетинг миксот

3. Помогнат претпријатието да постигне успех во настапот на странските пазари исто толку успешно како и во настапот на домашниот пазар

4. Да донесуваат правилни маркетиншки одлуки базирани на претходно извршено маркетинг истражување

5. Да ја применат маркетинг концепцијата во работењето на претпријатијата преку осознавање на основите на управувањето и раководењето со маркетинг активностите

 

Содржина на предметната програма:

1.       Дефинирање на маркетингот и маркетинг концептот

2.       Разбирање на пазарот и потрошувачите

3.       Маркетинг информативен систем и маркетинг истражување

4.       Инструменти на маркетингот

5.       Маркетинг менаџмент

6.       Посебни подарачја на примена на маркетингот

 

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.