Наслов на наставниот предмет

Современи финансиски аспекти во осигурување

Код

MO 506

Наставник

Проф. д-р Михаил Петковски

Доц. д-р Ѓорѓи Гоцков

Цели на предметната програма (компетенции):

Студентите да поседуваат знаења и вештини за анализа на финансискиот домашен и глобален систем и да бидат во состојба да ги анализираат и имплементираат современите тенденции и производи на финансиските пазари во функција на осигурителната индустрија        

Содржина на предметната програма: 

1.  Вовед во финансискиот систем (функции, видови, еволуција)

2.  Карактеристики на осигурителните пазари и нивната улога на глобалните финансиски пазари                                           

3.      Видови финансиски пазари                                                              

4.      Финансиски посредници на финансискиот пазар

4.1.   Комерцијални банки                                                                           

4.2.   Штедни институции(банкоосигурување)                                      

4.3.   Инвестициони банки и инвестициони фондови

4.4.   Осигурителни компании и пензиски фондови

5. Регулација на осигурителни и пензиски фондови                           

6. Инвестирање на приходи                                                                        

7. Улогата на новите финансиски производи                                        

8. Портфолио менаџмент на осигурителните компании                                                            

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.