fbpx

Наслов на наставниот предмет

Статистика за бизнис во осигурување

Код

MGT505

Наставник

Проф. д-р Калина Треневска Благоева

Проф. д-р Весна Буцевска                       

Цели на предметната програма (компетенции):

Студентите да поседуваат знаења и вештини за користење на статистичката анализа во осигурителните компании.                                                                                            

Содржина на предметната програма: 

1. Вовед                                            

2. Статистичка основа                             

2.1. Прекината (дискретна) случајна променлива

2.2. Прекинати модели на распореди (дискретни дистрибуции)

2.2.1.       Биномна дистрибуција           

2.2.2.       Поасонова дистрибуција        

2.3. Непрекината (континуелна) случајна променлива

2.4. Непрекинати модели на распореди (непрекинати дистрибуции)

2.4.1.       Нормална дистрибуција         

2.4.2.       Популација и примероци       

2.4.3.       Големина и точност на примерокот

2.4.4.       Централна гранична теорема

2.5. Процена на штета                             

2.5.1.       Процена на максимална веројатност

2.5.2.       Бајсова процена                        

2.6. Тестирање на прилагоденоста (апроксимацијата) на моделот

распоредот                                                  

3.  Дистрибуции на штетата                              

3.1. Експоненцијална дистрибуција    

3.2.          Паретова дистрибуција           

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.