Наслов на наставниот предмет

Стратегиски менаџмент на човечки ресурси

Код

SHR 510

Наставник

Доц. д-р Љупчо Ефтимов

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата, студентите треба да бидат способни да:

 • го објаснат значењето и неопходноста на стратегискиот менаџмент во работење на денешните современи компании
 • ја поврзат функцијата на менаџмент на човечки ресурси со стратегиските цели на организацијата
 • да бидат способни да имплементираат соодветен модел на стратегиски менаџмент на човечки ресурси.

Содржина на предметната програма: 

 • Глобалните трендови во менаџментот на човечки ресурси
 • Разликата помеѓу менаџментот на човечки ресурси и стратегиски менаџмент на човечки ресурси
 • Концептот на стратегиски менаџмент на човечки ресурси
 • Анализа на работата
 • Планирање на човечки ресурси
 • Регрутација на човечки ресурси
 • Селекција на човечки ресурси
 • Обука на човечки ресурси
 • Развој на човечките ресурси преку „организација која учи“
 • Оценување на перформансите и ангажирање на вработените
 • Плаќање и наградување на човечките ресурси
 • Развој на кариерата и стратегија на талент менаџмент
 • Управување со стресни состојби во организацијата
 •  Управување на односите со вработените
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.