Наслов на наставниот предмет

Стратегиски менаџмент

Код

MGT 511

Наставник

Проф. д-р- Љубомир Дракулевски

10.      Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

·         Да се научат да размислуваат критички за прашањата и проблемите кои се поврзани со изборот на стратегијата во турбулентно и динамично окружување;

·         Да ги разберат теориите и концептите за стратегиски менаџмент;       

·         Да го совладаат речникот сврзан со стратегискиот менаџмент;

·         Да ги интегрираат добиените знаења од одделните функциски менаџменти;

·         Да развијат аналитички и комуникациски способности, како и способности за тимска

Содржина на предметната програма: 

·         Карактерот на стратегискиот менаџмент

·         Менаџерите и стратегискиот менаџмент

·         Проценка на екстерното окружување

·         Проценка на интерното окружување

·         Формулирање на стратегија

·         Анализа и избор на стратегија

·         Извршување на стратегијата

·         Оценување и контрола на стратегијата

·         Технологија и иновација

·         Стратегиски менаџмент и малиот бизнис

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.