Наслов на наставниот предмет

Стратегиски менаџмент

Код

CFM 511

Наставник

Проф. д-р- Љубомир Дракулевски

Проф. д-р Стојан Дебарлиев 

Цели на предметната програма (компетенции): 

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

·         Да се научат да размислуваат критички за прашањата и проблемите кои се поврзани со изборот на стратегијата во турбулентно и динамично окружување; 

·         Да ги разберат теориите и концептите за стратегиски менаџмент; 

·         Да го совладаат речникот сврзан со стратегискиот менаџмент; 

·         Да ги интегрираат добиените знаења од одделните функциски менаџменти; 

·         Да развијат аналитички и комуникациски способности, како и способности за тимска работа.

 

Содржина на предметната програма:

1.      Карактерот на стратегискиот менаџмент

2.      Менаџерите и стратегискиот менаџмент

3.      Проценка на екстерното окружување

4.      Проценка на интерното окружување

5.      Формулирање на стратегија

6.      Анализа и избор на стратегија

7.      Извршување на стратегијата

8.      Оценување и контрола на стратегијата

9.      Технологија и иновација

10.  Стратегиски менаџмент и малиот бизнис

 

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.