Наслов на наставниот предмет

Теорија на организација 

Код

SHR580

Наставник

Проф. д-р Кирил Постолов

Цели на предметната програма (компетенции): 

По завршувањето на наставата, студентите ќе бидат способни да:

·         употребуваат напредни алатки за истражување и на проблеми во организационата култура;

·         дизајнираат организациони делови и да ги поврзуваат во структурата на организацијата.

·         определуваат во која од фазите од животниот циклус се наоѓа конкретната организација;

·         ја подобруваат ефикасноста на организацијата преку унапредување на менаџерските процеси во организацијата;

·         го разберат организациското окружување и да вршат прилагодувања на организационата структура на нејзините барања;

·         ја оспособуваат организацијата за конкуренција на светскиот пазар и ја развиваат организацијата со цел прилагодување кон барањата на новото време. 

Содржина на предметната програма:

  1. Организацијата и окружувањето
  2. Големина и животен циклус на претпријатието
  3. Организациски дизајн
  4. Модели  на организациски структури
  5. Моќ и организациска политика
  6. Криза и кризен менаџмент 
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.