Наслов на наставниот предмет

Управување во јавните претпријатија

Код

 PSM 520

Наставник

Проф. д-р Љубомир Кекеновски

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

 • Се стекнуваатзнаења за основите, организацијата и функционирањето на јавната администрација во ЕУ и Република Македонија;
 • Се запознаат со принципите на организирање и функционирање на јавната администрација;
 • Ги разбираатпотребата и насоките на реформата на јавната администрација во Република Македонија;
 • Стекнуваат знаења за основите и практикувањето на јавната одговорност и со механизмите на конрола и санкционирање на јавната одговорност во ЕУ и Република Македонија.

Содржина на предметната програма: 

 1. Генеза, концпет и дефиниција на јавното претријатие.
 2. Класификација на јавните претријатија.
 3. Јавна и претриемничка димензија кај јавните претријатија.
 4. Концпет на јавните претпријатија во различни социо-економкси системи.
 5. Ефикасност на јавните претпријатија версусприватните.
 6. Методи за подобрување на ефикасноста.
 7. Односите на јавните претријатија со државата-контрола и одговорност.
 8. Начини и модели за управување со јавните претријатија.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.