Наслов на наставниот предмет

Финансии на корпорации

Код

МЕ 518

Наставник

Проф. д-р- Сашо Арсов

Цели на предметната програма (компетенции): 

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

·         Да вршат вреднување и пресметка на приносите кај долгорочните хартии од вредност.

·         Да ја анализираат дивидендната политика на фирмата и да проценуваат нејзините импликации врз остварувањето на целите финансискиот менаџмент и компанијата во целина.

·         Да ги анализираат и оценуваат ефектите од спојувањата, превземањата и  останатите активности на полето на преструктурирањето на компаниите. 

·         Да умеат да ги применат општоприфатените правила на оптимизација на портфолиото од аспект на соодносот помеѓу ризикот и приносот. 

·         Да умеат да извршат избор на најсоодветните финансиски деривативи за управување со ризикот на компанијата.

·         Да ги познаваат и да ги интерпретираат специфичните проблеми на  управувањето со финансиите на компанијата на меѓународен план.

Содржина на предметната програма:

1.       Финансиски извештаи – анализа и планирање

2.       Долгорочно финансиско одлучување

3.       Емисија и вреднување на хартиите од вредност

4.       Основи на портфолио менаџментот

5.       Финансиски деривативи и управување со ризикот

6.       Обртен капитал и краткорочно финансирање

7.       Трошок и структура на капиталот

8.       Дивидендна политика

9.       Спојувања, преземања и други облици на преструктурирање

10.    Меѓународен финансиски менаџмент

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.