fbpx

Наслов на наставниот предмет

Финансиска и актуарска математика

Код

MO 504

Наставник

Доц.д-р Игор Ивановски

Цели на предметната програма (компетенции):

Студентите да поседуваат знаења и вештини за користење на финансиска и

актуарска математика во осигурителната индустрија.                               

Содржина на предметната програма: 

1.                Дискретен и континуелен процес во финансиските операции                    

1.1. Модели за пресметување на каматата                                          

1.2. Релативна, конформна и ефективна каматна стапка              

1.3. Акумулирана и иницијална вредност                                          

1.4. Континуелно вкаматување                                                 

2.             Константни и варијабилни периодични уплати и исплати

2.1. Модели за одредување на вкаматената вредност на константните и варијабилните периодични вложувања

2.2. Дисконтирана вредност на константни и променливи периодични примања

2.3. Модели за одредување на каматната стапка при континуелно вкаматување

3.             Технички основи на рентно и капитално осигурување

3.1. Годишна и исподгодишна животна рента

3.2. Варијабилна рента

3.3. Еднократна и повеќекратна нето и бруто премија за осигурување на капитал

4.             Премиски резерви на животно осигурување

4.1. Поим и дефинирање на премиските резерви

4.2. Методи за индивидуално и групно пресметуваwе на премиските резерви

5.             Одделни комбинирани модели на животно осигурување

6.             Системи на социјално осигурување.

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.