fbpx

Наслов на наставниот предмет

Финансиски менаџмент

Код

 519

Наставник

Проф. д-р-Сашо Арсов

Проф. д-р Александар Наумовски

Цели на предметната програма (компетенции):

 По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

1.Да ја анализираат финансиската состојба на компанијата преку пресметка на финансиски показатели, да ги интерпретираат добиените резултати и да донесуваат препораки во врска со идните активности на финансискиот менаџмент, врз основа на добиените податоци.

2.Да вршат вреднување и пресметка на приносите кај долгорочните хартии од вредност, врз основа на примена на општоприфатените концепти за таа намена.

3.Да ја анализираат дивидендата политика на фирмата и да ги проценуваат нејзините импликации врз остварувањето на целите на финансискиот менаџмент и компанијата во целина.

4.Да ги анализираат и оценуваат ефектите од спојувањата, превземањата и останатите активности на полето на преструктуирањето на компаниите.

5.Да умеат да ги применат општоприфатените правила на оптимизација на портфолиото од аспект на соодносот помеѓу ризикот и приносот.

6.Да умеат да извршат избор на најсоодветните финансиски деривативи за управување со ризикот на компанијата и да ги дефинираат очекуваните ефекти од нивната употреба.

Содржина на предметната програма: 

1.Долгорочно финансирање со задолжување

2.Вреднување на акции и трошоци на сопствениот капитал

3.Краткорочни и среднорочни извори на финансирање

4.Управување со портфолиото на фирмата

5.Изворни и изведени (деривативни) хартии од вредност

6.Донесување одлуки за дивидендата

7.Финансиско планирање

8.Управување со готовината, побарувањата и залихите

9.Оптимализација на структурата на капиталот

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.