Финансиски менаџмент

Наслов на наставниот предмет

Финансиски менаџмент

Код

АCC 519

Наставник

Проф. д-р-Сашо Арсов
Проф. д-р Александар Наумовски

Цели на предметната програма (компетенции):

 По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

1.Да ја анализираат финансиската состојба на компанијата, да ги интерпретираат добиените резултати и да донесуваат препораки во врска со идните активности на финансискиот менаџмент.

2.Да вршат вреднување и пресметка на приносите кај долгорочните хартии од вредност.

3.Да ја анализираат дивидендната политика на фирмата и да ги проценуваат нејзините импликации врз остварувањето на целите на финансискиот менаџмент и компанијата во целина.

4.Да ги анализираат и оценуваат ефектите од спојувањата, превземањата и останатите активности на полето на преструктурирањето на компаниите.

5.Да умеат да ги применат општоприфатените правила на оптимизација на портфолиото од аспект на соодносот помеѓу ризикот и приносот.

6.Да умеат да извршат избор на најсоодветните финансиски деривативи за управување со ризикот на компанијата.

Содржина на предметната програма: 

2.Финансиски извештаи -анализа и планирање

3.Долгорочно финансиско одлучување

4.Емисија и вреднување на хартиите од вредност

5.Основи на портфолио менаџментот

6.Финансиски деривативи и управување со ризикот

7.Обртен капитал и краткорочно финансирање

8.Трошок и структура на капиталот

9.Дивидендна политика

10.Спојувања, преземања и други облици на преструктурирање

11.Меѓународен финансиски менаџмент

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.