fbpx

Наслов на наставниот предмет

Финансиски пазари и институции

Код

 FIN 210

Наставник

Проф. д-р Кирил Јовановски

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да

бидат способни:

 1.да стекнат деталнипознавања на начините на кои функционираат различните видови финансиски пазари(девизен пазар, пазар на пари, пазар на капитал, итн.).

2.да ги анализираат одделните видовифинансиски институции кои работат на овие пазари, како и финансиските инструменти кои претставуваат материјал за тргување на пазарите.

3.да се здобијат со глобален пристап во изучувањето на финансиските пазари преку изучување на современите процеси на глобализација и интернационализација на финансиските пазари.

4.да ги запознаат специфичните карактеристики и начинот на функционирање на македонските финансиски пазари.

5.да ги познаваат практичните прашања со кои се соочуваат финансиските менаџери и да се здобијат со способност да решаваат проблеми со кои тие се судруваат за време на нивното работење на финансиските пазари.

Содржина на предметната програма: 

  • Концепт, видови и еволуција на финансискиот пазар
  • Финансиски посредници на финансискиот пазар
  • Пазар на пари
  • Пазар на капитал
  • Опциони, термински и фјучерс пазари
  • Меѓународни девизни и кредитни пазари
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.