Наслов на наставниот предмет

Анализа на финансиските извештаи во осигурителните компании

Код

MO 510

Наставник

Проф. д-р Атанаско Атанасовски

Цели на предметната програма (компетенции):

Студентите да поседуваат знаења и вештини за разбирање на специфичната содржина на финансиските извештаи на осигурителните компании, со цел да ги користат во анализа на профитабилноста и финансиската стабилност на осигурителните компании кои се ангажираат во активности на животно и неживотно осигурување.                                                                                                           

Содржина на предметната програма: 

  1. Видови на осигурителни активности и трансакции на осигурителните компании
  2. Содржина на основниот сет нафинансиски извештаи на осигурителните компании
  3. Ризици на осигурителни компании
  4. Клучни позиции од извештајот за финансиска состојба и извештајот за сеопфатна добивка на осигурителните компании
  5. Средства и инвестиции на осигурителните компани
  6. Технички резерви
  7. Известување и анализа на добивката на осигурителните компании
  8. Анализа на солвентноста          
  9. Клучни показатели за перформанси на осигурителните компании
  10. Извори на останати информации за активностите на осигурителните компании и нивно користење во анализата                        
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.