Наслов на наставниот предмет

Човечките ресурси во јавниот сектор

Код

 PSM 516

Наставник

Акад. Гоце Петрески

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата студентите требада бидат способни да:

 • Се стекнат со знаење за променетата улога на човечките ресурси во современи услови;
 • Ги разбираат новите концептуални механизми кон човечкиот капитал;
 • Го разберат создавањето и употребата на човечкиот капитал во јавниот сектор;
 • Се фокусираат на интеракциите на пазарите на труд (платите, продуктивноста, ефикасноста, промоцијата и интерниот пазар на труд).

Содржина на предметната програма: 

 1. Актуелни тенденции на пазарите на труд;
 2. Јавниот сектор и пазарите на труд
 3. Понудата, побарувачката и одлуката за работа;
 4. Теории и модели на човечки капитал;
 5. Инвестирањето во човечкиот капитал -облици, карактеристики; ·Развој на човечкиот капитал;
 6. Теориски објаснувања на вработеноста и невработеноста-специфичности на јавниот сектор;
 7. Вработеноставо јавниот сектор и рамнотежата на пазарот на труд;
 8. Платите, трошоците и ефикасноста;
 9. Ригидноста на пазарите на труд и влијанието на синдикатите;
 10. Политиките на пазарот на труд;
 11. Компаративни меѓународни искуства.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.