Јавни финансии

Наслов на наставниот предмет

Јавни финансии

Код

 MFB 511

Наставник

Сузана Макрешанска Младеновска

Цели на предметната програма (компетенции):

Основна цел на предметната програма е да го продлабочи знаењето на студентите од јавните финансии и фискалната политика. По завршувањето на наставата и положувањето на предметот, студентите треба да:

 • Се стекнат со детални познавања за функционирањето на даночниот систем и јавната потрошувачка;
 • Се способни критички и објективно да ги евалуираат алтернативните даночни системи и јавните расходи;
 • Можат да прават експертски анализи во областа на оданочувањето и политиката на јавни расходи;
 • Имаат знаење да ги предвидуваат пошироките социо-економски ефекти од дадените јавни политики;
 • Можат да пишуваат трудови и да прават презентации на теми поврзани со јавните финансии во Р. Македонија.

Содржина на предметната програма

 • Вовед во финансирањето на државата
 • Оданочувањето, ефикасноста и редистрибуцијата на доходот
 • Буџетското салдо и јавен долг
 • Оданочување на персоналниот и корпоративниот доход
 • Оданочување на потрошувачката
 • Оданочување на богатството, имотот и недвижностите
 • Фискален федерализам
 • Даночен систем и фискална политика во Р. Македонија
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.