Европски економски студии

Раководител: проф. д-р Елена М. Дисоска

Секретар: проф. д-р Катерина Т. Трпчевска

Одделение за студентски прашања: 02/3286-829

Цел на студиската програма од вториот циклус студии од областа на Европски економски студии е да им овозможи на студентите да се стекнат со продлабочени знаења од областа на европските економски студии и со специфични вештини за примена на ова знаење во практиката. За остварување на овие цели студиската програма ги обработува теоретските аспекти на оваа област, фокусирајќи се и на нивната практична примена.

Република Северна Македонија е земја-кандидат за членство во ЕУ од 2005 година. Нашата земја има обврска да ги исполни Копенхагеншките критериуми, што вклучуваат постоење и функционирање на пазарна економија што треба да се справи со притисокот на пазарот и правилата на европската економија, односно да биде во можност да се справи со притисокот на конкуренцијата и пазарните сили внатре во Унијата. Дополнително, секоја земја кандидат треба да биде способна да создаде услови за приспособување на националната административна структура кон механизмите што функционираат во јавната администрација на ЕУ. Оттука, процесот на европска интеграција е тежок и проследен со големи реформи поврзани со целото општество, не само со реформи на јавните или државните институции. Сите реформи, поддржани во претпристапниот период, се проследени со соодветна претпристапна помош и фондови од ЕУ.

Отпочнувањето на процесот на преговори за членство во Европската унија за Република Северна Македонија ќе значи окончување на процесот на приближување кон Унијата, усвојување на нејзините придобивки и вредности, како и целосно приспособување на македонските институции кон функционирањето на институциите на Унијата. Преговорите, како обемен потфат кој се одвива со брза динамика, наложуваат целосна подготвеност на државните органи и институции и на структурите воспоставени за координација и подготовки пред започнувањето на самите преговори.

Знаења, способности и вештини што ги нуди студиската програма Европски економски студии се неопходни за сите оние кои се ангажирани во институциите од јавниот сектор во кои се дизајнираат и реализираат макроекономските политики, односно структурните реформи насочени кон приближување на стапките на економски раст на европските економии. Паралелно со тоа се јавува и потреба за научно-стручна и независна анализа и евалуација на спроведените економски политики и реформи, со цел предлагање мерки за поефикасно и поефективно спроведување на истите.

Студиската програма по Европски економски студии е структурирана на начин што овозможува стекнување знаења и квалификации од пошироката област на Меѓународни економски односи. По завршувањето на студиите од вториот циклус по Европски економски студии, студентите ќе се стекнат со знаење, вештини и компетенции кои ќе им овозможат: разбирање на процесите на регионално интегрирање, анализа и разбирање на заедничките политики на Европската унија, способност за проценка на потребните реформски чекори во земјата за стекнување на статусот полноправна членка на ЕУ како и способност за препознавање на можностите за подигнување на конкурентноста на домашните компании за настап на Внатрешниот европски пазар.

Целината на знаења што ја нуди студиската програма по Европски економски студии ќе ги подготви студентите за успешна кариера и ќе им овозможи да се ангажираат во јавниот сектор и во приватниот деловен сектор. Во јавниот сектор: Владата на Република Северна Македонија (Секретаријатот за европски прашања); одделните сектори задолжени за процесот на економска интеграција во сите одделни министерства: финансии, економија, социјална политика, екологија; централната банка (НБРСМ), и др. Во приватниот сектор: банки и други финансиски институции, приватни трговски друштва од различни сектори; високо-образовни и научно- истражувачки институции, невладини организации.

Според кадровската профилираност, магистрантите од оваа студиска програма ќе стекнат способности и квалификации за анализа и евалуација на: стратегиите и политиките на Европската унија; монетарната и фискалната политика и нивната координација; правото на ЕУ и институциите на ЕУ заради потребата од хармонизација на националната регулатива и практика на Република Македонија со европските стандарди; политиките на пазарот на трудот и социјалните политики во ЕУ, политиките на заштита на конкуренцијата на ЕУ, економските ефекти на процесите на дигитализација, политиките на заштита на животната средина на ЕУ и нивното усогласување со домашното законодавство.

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.