Важна информација

Почитувани,

во тек е ажурирање на содржините на новата веб страна на Економскиот факултет – Скопје и поради тоа може да имаа одредени задоцнувања. Последни информации за студиумот, врз основа на акредитацијата, може да добиете на следниов ЛИНК

Европски студии

Мисија

Континуирано образование и создавање високообразован, способен и компетентен кадар кој ќе има длабоко разбирање за актуелните економски аспекти и процеси на регионално интегрирање и проширување на Европската Унија, и кој ќе може да се соочи со предизвикот на носење на клучните одлуки за приближување на националната економија кон Европската Унија, до моментот на стекнување статус на нејзин полноправен член.
На студиумот треба да се положат вкупно седум предмети и тоа:

1. Четири задолжителни од утврдената студиска програма (максимум 60% од вкупниот број предмети);

2. Два изборни од утврдената студиска програма од предметите од листата на Економски факултет (30% од вкупниот број     предмети);

3. Еден изборен предмет или 10% од листата на предмети утврдени од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје.
Кандидатите можат да пријават тези и тема за магистерски труд со образложение, откако ќе остварат 45 кредити со положување на предвидените испити со програмата.

Образовни цели:

 1. Разбирање на актуелните аспекти на процесот на регионално интегрирање, со посебен акцент на интеграционите процеси во рамките на Европската Унија;
 2. Стекнување знаења и актуелни информации за практиката, политиките и регулативата на Европската Унија заради потребата од хармонизација на националната регулатива и практика на Република Македонија со европските стандарди.

Професионални цели:

 1. Создавање човечки капитал и високообразовен кадар од редот на јавната администрација со темелни познавања од областа на интегративните процеси во Европа и на потребните реформи што треба да се спроведат во рамките на националната економија заради стекнување на статусот на полноправна членка на ЕУ;
 2. Создавање кадар способен да врши анализа на европското бизнис окружување и способен да придонесе за подигање на конкурентноста на нашите фирми на европскиот пазар преку избор на соодветна стратегија компатибилна со современата меѓународна бизнис практика.

Карактеристики:

 • Современи студии (формирани во 2000-та година) насочени кон обука на кадри за потребите на јавната администрација и претпријатијата во новото европско окружување;
 • Втор циклус на студии развиени во рамки на ТЕМПУС проект со учество на странски екперти од Универзитетот во Стафордшир, Бизнис – школа од Сток он Трент, Велика Британија, Универзиетот од Антверпен – РУКА, Антверпен, Белгија и Универзитетот од Бари, Правен факултет, Бери, Италија;
 • Единаесетгодишен континуитет на студиите со распишување на конкурси и упис на нови студенти во секоја учебна година;
 • Континуирано осовременување на наставните содржини по одделните дисциплини застапени на студиите;
 • Нови методи за вреднување на стекнатото знаење со цел да се поттикне процесот на размислување кај студентите;
 • Студии во кои се вклучуваат и странски експерти во процесот на пренесување на знаењата од практиката на ЕУ;
 • Обезбедуваат подобра соработка со владините институции, добиваат и дистрибуираат навремени информации за преговарачкиот процес и процесот на приближување кон ЕУ;
 • Обезбедуваат најнова научна и стручна литература од областа на ЕУ;
 • Ги оспособуваат и информираат студентите за пребарување на актуелните бази на податоци на ЕУ преку интернет.
Семестар   1
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
EUS 512Европски економски интеграции307,00

проф. д-р Ирена Кикеркова;

проф. д-р Елена Макревска Дисоска

EUS 515Монетарна и
фискална политика
во ЕУ
307,00проф. д-р Ѓорѓи Гоцков
EUS 513Право и регулатива во ЕУ307,00проф. д-р  Сашо Георгиевски

Семестар   2
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
EUS 514Регионални трговски
договори и СТО
307,00проф. д-р Катерина Тошевска Трпчевска
EUSМагистерски труд 16,00 
Зимски
КодПредметЧасовиКредитиПредавачи
EUS 517Европско бизнис окружување307,00проф. д-р Љубомир Дракулевски
EUSЕдинствен пазар на ЕУ307,00проф. д-р Елена Макреска Дисоска
EUS 518Социјална политика и пазар на трудот во ЕУ307,00 Академик Таки Фити
Летен
КодПредметЧасовиКредитиПредавачи
EUS 511Современи тенденции во светското стопанство307,00проф. д-р Ирена Кикеркова
EUS UKIMИзборен предмет од Листа на УКИМ302,00 
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.