fbpx

Важна информација

Почитувани,

во тек е ажурирање на содржините на новата веб страна на Економскиот факултет – Скопје и поради тоа може да има одредени задоцнувања. Последни информации за студиумот, врз основа на акредитацијата, може да добиете на следниов ЛИНК

Е-бизнис менаџмент - двогодишни

Услови за запишување и напредување на студиите

На студиската програма по Е-бизнис менаџмент можат да се запишат студенти кои завршиле тригодишни додипломски студии или завршиле студиска програма од прв циклус студии според ЕКТС со вкупен број на 180 кредити.

На студиската програма можат да се запишат студенти од било која област бидејќи е-бизнис моделите кои се предмет на изучување на студиите се користат во сите области на општеството и економијата.

По завршувањето на предвидените активности, се добива диплома Магистер по економски науки од областа на е-бизнис менаџмент.

Компетентност за работни места

 • Во областа на бизнисот и економијата кои се базираат на интензивна употреба на ИКТ;
 • Во компании кои што интензивно користат веб базирани технологии во контактите со добавувачите, купувачите, финансиските институции и јавниот сектор;
 • На дизајнирање и на развој на веб базирани информациски системи во големи, средни и мали претпријатија;
 • Во јавниот сектор кој користи веб базирани услуги кон граѓаните и компаниите;

Општи и специфични компетенции

 • Работа во интердисциплинарни тимови во глобално и мултикултурно окружување;
 • Анализа, синтеза и критичка евалуација на факти и за донесување на квалитетни бизнис одлуки;
 • Поврзување на теоретските знаења со нивна практична примена;
 • Препознавање на потенцијалите и можностите од ИКТ како потикнувач на промените во економијата базирана на знаење;
 • Дизајнирање, имплементација и менаџирање со е-бизнис решенија и веб базирани информациски системи во согласност со стратегиските цели на организациите;
 • Консалтинг вештини од областа на е-бизнисот во приватниот и јавниот сектор;
 • Развивање маркетинг стратегии преку интернет и други безжични технологии;

♦  Брошурата за студиите може да се преземе тука.

Семестар   1
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
EBU 580Стратегиски менаџмент на е-бизнис407,00Љубомир Дракулевски
EBU 550Менаџмент на синџирот на снабдување407,00Лидија Пулевска Ивановска
EBU 590Дигитална економија408,00Калина Треневска Благоева
EBU 310Организација на податоци во претпријатие408,00Сашо Јосимовски

Семестар   2
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
EBU 520Е-влада и е-управување407,00Сашо Јосимовски
EBUS 360Е-бизнис иновации408,00Мијалче Санта

Семестар   3
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
EBU 510Дизајнирање на бизнис процеси во е-бизнис 407,00Калина Треневска Благоева
EBU560Системска анализа и дизајн407,00Сашо Јосимовски
EBU 560Системска анализа и дизајн407,00Сашо Јосимовски
EBU TNТеренска настава406,00 

Семестар   4
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
EBUМагистерски труд20016,00
Зимски
КодПредметЧасовиКредитиПредавачи
EBU 410ЕРП системи408,00Калина Треневска Благоева
EBU 420Е-менаџмент на односи со потрошувачите408,00Лидија Пулевска Ивановска
EBU УКИМИзборен предмет од Листа на УКИМ402,00 
Летен
КодПредметЧасовиКредитиПредавачи
EBU 530Интернет маркетинг апликации и алатки407,00Анита Циунова-Шулеска
MGT 370Проектен менаџмент408,00Сашо Арсов
EBU 570Сметководствени и финансиски алатки за деловно одлучување во е-бизнисот407,00Зорица Божиновска – Лазаревска
EBU 591Користење апликации преку интернет408,00Сашо Јосимовски
EBU 540Креирање и дизајнирање на е-бизнис решенија407,00Калина Треневска Благоева
MGT 450Претприемништво408,00Таки Фити
EBU UKIMИзборен предмет од Листа на УКИМ407,00 

Важна информација

Почитувани,

во тек е ажурирање на содржините на новата веб страна на Економскиот факултет – Скопје и поради тоа може да има одредени задоцнувања. Последни информации за студиумот, врз основа на акредитацијата, може да добиете на следниов ЛИНК

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.