fbpx

Важна информација

Почитувани,

во тек е ажурирање на содржините на новата веб страна на Економскиот факултет – Скопје и поради тоа може да има одредени задоцнувања. Последни информации за студиумот, врз основа на акредитацијата, може да добиете на следниов ЛИНК

Е-бизнис менаџмент - двогодишни

Услови за запишување и напредување на студиите

На студиската програма по Е-бизнис менаџмент можат да се запишат студенти кои завршиле тригодишни додипломски студии или завршиле студиска програма од прв циклус студии според ЕКТС со вкупен број на 180 кредити.

На студиската програма можат да се запишат студенти од било која област бидејќи е-бизнис моделите кои се предмет на изучување на студиите се користат во сите области на општеството и економијата.

По завршувањето на предвидените активности, се добива диплома Магистер по економски науки од областа на е-бизнис менаџмент.

Компетентност за работни места

 • работни места во областа на бизнисот и на економијата кои базираат на поинтензивно користење на ИКТ (информациско-комуникациски технологии);
 • менаџери на компании коишто интензивно користат веб базирани технологии во контактите со добавувачите, купувачите, финансиските институции и јавниот сектор;
 • менаџери кои организираат дизајнирање и развој на веб базирани информациски системи во големи, средни и мали претпријатија;
 • работни места во јавниот сектор кои користат веб базирани услуги кон граѓаните и компаниите;
 • работни места во компании за дизајнирање и користење на веб базирани технологии;
 • маркетинг менаџери кои развиваат маркетинг стратегии преку интернет и други безжични технологии;
 • менаџери на дигитални претпријатија;
 • вршење на консултантски услуги поврзани со дизајнирање и имплементација на е-бизнис решенија во приватниот и јавниот сектор.

Општи и специфични компетенции

 • Преку континуиран трансфер на современи и продлабочени знаења за примената на новите информациско-комуникациски технологии во деловното работење, студентите по завршувањето на студиската програма од втор циклус студии по Е-бизнис менаџмент ќе се стекнат со следните генерички (општи) компетенции:

  • Способност за работа во интердисциплинарни тимови во организации во глобално и мултикултурно окружување;
  • Способност за анализа, синтеза и критичка евалуација на факти и решавање на бизнис проблеми;
  • Способност за поврзување на теоретските знаења со нивна практична примена;
  • Способност за креативност и иновативност при создавање на нови идеи и решенија;
  • Способност за донесување на квалитетни бизнис одлуки.

  Студентите ќе се стекнат и со следниве специфични компетенции:

  • Стекнување продлабочени знаења за современите светски практики на менаџирање на е-бизнис;
  • Способност за препознавање на потенцијалите и можностите од информациско-комуникациските технологии како потикнувачи на промените во економијата базирана на знаење;
  • Способност за истражување и предвидување на потребите од имплементација на е-бизнис решенија во областа на бизнисот и економијата;
  • Способност за дизајнирање, креирање, имплементација и менаџирање со е-бизнис решенија и веб базирани информациски системи во согласност со стратегиските цели на организациите;
  • Способност за идентификување, мапирање, анализирање и презентирање подобрени бизнис процеси;
  • Стекнување на консалтинг вештини од областа на е-бизнисот во приватниот и јавниот сектор;
  • Способност за развивање маркетинг стратегии преку интернет и други безжични технологии;
  • Способност за разбирaње и анализирање на теориите и практиките во рамките на е-влада;
  • Способност за менаџирање со синџирот на снабдување;
  • Способност за продолжување на образованието во трет циклус студии.
Семестар   1
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
EBU 550Менаџмент на синџирот на снабдување 407,00Проф. д-р Лидија Пулевска Ивановска
EBU 560Бизнис информациски системи407,00Проф. д-р Сашо Јосимовски
Семестар   2
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
EBU 580Оперативна стратегија407,00Проф. д-р Лидија Пулевска Ивановска
Семестар   3
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
EBU 510Дизајнирање на бизнис процеси во е-бизнис 407,00

Проф. д-р Калина Треневска Благоева

Проф. д-р Марина Мијоска

EBU 310Бази на податоци за бизнис408,00Проф. д-р Сашо Јосимовски
 Теренска настава 6,00Проф. д-р Лидија Пулевска Ивановска
Семестар   4
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
EBUМагистерски труд 16,00

Зимски семестар – прв семестар

КодПредметЧасовиКредитиПредавачи
EBU 590Модерни технологии за е-бизнис407,00

Проф. д-р Сашо Јосимовски

Проф. д-р Лидија Пулевска Ивановска

EBU 530Интернет маркетинг апликации и алатки407,00Проф. д-р Димитар Јовевски
EBU 360Е-бизнис иновации408,00Проф. д-р Мијалче Санта

Летен семестар – втор семестар

КодПредметЧасовиКредитиПредавачи
EBU 520Е-влада407,00

Проф. д-р Калина Треневска Благоева

Проф. д-р Марина Мијоска

EBU 570Менаџмент со информациски технологии407,00Проф. д-р Сашо Јосимовски
EBU 540Глобални информациски инфраструктури407,00Проф. д-р Мијалче Санта 
MGT 310Стратегиски менаџмент407,00Проф. д-р Љубомир Дракулевски
MGT 370Проектен менаџмент407,00Проф. д-р Сашо Арсов

Зимски семестар – трет сместар

КодПредметЧасовиКредитиПредавачи
EBU 420Менаџмент на односи со потрошувачи407,00

Проф. д-р Лидија Пулевска Ивановска

EBU 410ЕРП системи408,00Проф. д-р Калина Треневска Благоева
 Изборен предмет од листа на УКИМ   

Летен семестар –четврт семестар

         Код

        Предмет

                   Часови

    Кредити

    Предавачи

EBU 330

Веб дизајн и развој

                        40

           8,00

Проф. д-р Мартин Михајлов

МКТ 460

Маркетинг преку социјални медиуми

                      40

          8,00

Проф. д-р Димитар Јовевски

EBU 5901

Примена на научно-истражувачки методи во електронскиот бизнис

                   40

           7,00

Проф. д-р Сашо Јосимовски

Проф. д-р Калина Треневска Благоева

Проф. д-р Лидија Пулевска Ивановска

 

Изборен предмет од Листа на УКИМ

 

           7,00

 

Важна информација

Почитувани,

во тек е ажурирање на содржините на новата веб страна на Економскиот факултет – Скопје и поради тоа може да има одредени задоцнувања. Последни информации за студиумот, врз основа на акредитацијата, може да добиете на следниов ЛИНК

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.