fbpx

Важна информација

Почитувани,

во тек е ажурирање на содржините на новата веб страна на Економскиот факултет – Скопје и поради тоа може да има одредени задоцнувања. Последни информации за студиумот, врз основа на акредитацијата, може да добиете на следниов ЛИНК

Корпоративен финансиски менаџмент

Главната цел на оваа студиска програма е обезбедување на специјализирано знаење, разбирање и способности неопходни за креирње на врвни професионалци – финансиски и инвестициски менаџери – кои ќе бидат високо вреден човечки ресурс за корпорација во која работат и кои постојано ќе придонесуваат за создавање на поголема вредност за корпорацијата.

Структура на задолжителни и изборни премети на Втор циклус Корпоративен финансиски менаџмент

  1. Три задолжителни предмети утврдени со студиската програма според семестри на студирање.
  2. Три изборни предмети утврдени со студиската програма според семестри на студирање.
  3. Еден изборен предмет од Листата на предмети утврдени од страна на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Специфични цели:

Специфичните цели кои ќе бидат постигнати со програмата од втор циклус студии по корпоративен финансиски менаџмент може да ги сублимираме во пет главни категории:

  • Обезбедување на извори на фиансирање на компанијата. Студентите ќе бидат способни да донесат одлука за извори на финансирање на компанијата кои ќе бидат во контекст на обезбедување најоптимална структура на капиталот и максимизација на вредноста на компанијата.
  • Алоцирање на капитал. Растот и развојот на компанијата има потреба од алоцирање на капитал во нови инвестициски проекти. Студентите на оваа програма ќе се стекнат со доволен фонд на знаење за идентификација на најдобрата инвестициска одлука.
  • Анализирање. Финансиските менџери потребно е константно да ја анализираат и следат состојбата на компанијата низ комплексот на индикатори за профитабилноста, ликвидноста, солвентноста и ефикасноста.
  • Администрирање. Со помош на аналитичките активности и системи, финансиските менаџери е потребно да го разбираат детално спроведувањето на повеќе административни активности, почнувајќи од прибирањето на финансиски податоци, нивна евиденција, консолидирање и нивно известување до заинтересираните стеикхолдери (квартално и годишно).
  • Антиципирање. Доброто планирање на готовината, нејзиното буџетирање, планирањето на капиталните вложувања и процената на ризиците се клучни во овој домен.

Понатамошни студии

Студентите можат да се запишат на докторски студии.

 

Семестар   1
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
7CFM510НАПРЕДЕН ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ407,00Сашо Арсов; Александар Наумоски
7CFM511СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТ407,00Љубомир Дракулевски; Стојан Дебарлиев

Семестар   2
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
7CFM512КОРПОРАТИВНА ФИНАНСИСКА СТРАТЕГИЈА407,00Александар Наумоски
 
Зимски
КодПредметЧасовиКредитиПредавачи
7CFM513СПОЈУВАЊА И АКВИЗИЦИИ ПОМЕЃУ КОМПАНИИТЕ407,00Љубомир Дракулевски; Даниела Мамучевска
7CFM519ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ЗА БИЗНИС ЛИДЕРИ407,00Предраг Трпески
7CFM516КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ407,00Стојан Дебарлиев; Горан Коевски
7CFM520КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ407,00Виолета Цветкоска
7CFM514МЕНАЏМЕНТ НА КОРПОРАТИВНИТЕ РИЗИЦИ407,00Александар Наумоски
7CFM518СМЕТКОВОДСТВО НА МЕНАЏМЕНТОТ И КОНТРОЛА407,00Марина Трпеска
Летен
КодПредметЧасовиКредитиПредавачи
7CFM517БИЗНИС ЕТИКА407,00Леонид Наков
7CFM523ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРЕТПРИЕМАЧКИ БИЗНИСИ407,00Стојан Дебарлиев; Александра Јанеска-Илиев
7CFM521ФИНАНСИСКА ЕКОНОМЕТРИЈА407,00Весна Буцевска
7CFM515МЕЃУНАРОДЕН ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ407,00Сашо Арсов
7CFM522МЕНАЏМЕНТ ВО ОСИГУРУВАЊЕ407,00Игор Ивановски
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.