fbpx

Важна информација

Почитувани,

во тек е ажурирање на содржините на новата веб страна на Економскиот факултет – Скопје и поради тоа може да има одредени задоцнувања. Последни информации за студиумот, врз основа на акредитацијата, може да добиете на следниов ЛИНК

Статистички методи за бизнис и економија - двогодишни

Статистички методи за бизнис и економија (двегодишни студии)

Семестар   1
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
СТМ 5991Мултиваријационa анализа409,00 
СТМ 5992Теоретска економетрија409,00 
СТМ 5993Математичка статистика409,00 
СТМ 1СТМ-Изборен предмет 1407,00 

Семестар   2
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
СТМ 5995Анализа на временски серии409,00 
СТМ 5996Напредна економетрија409,00 
СТМ 5998Симулациони методи408,00 
СТМ 2СТМ-Изборен предмет 2407,00 

Семестар   3
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
СТМ 5999Финансиска економетрија409,00 
СТМ 5994Компјутерска статистика408,00 
СТМ 5997Статистичка контрола на квалитетот409,00Весна Буцевска
СТМ 3СТМ-Изборен предмет 3407,00 

Семестар   4
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
СТМ-МСТМ-Магистерски труд8030,00 
Зимски
КодПредметЧасовиКредитиПредавачи
СТМ 5999.1Демографски методи408,00 
СТМ 5999.5Маркетинг истражување407,00Николина Паламидовска-Стерјадовска
СТМ 5999.6Банкарски менаџмент 409,00Горан Петревски
СТМ 5999.3Избрани проблеми од микро и макроекономија407,00 
Летен
КодПредметЧасовиКредитиПредавачи
СТМ 5999.2Финансиски менаџмент407,00 
СТМ 5999.4Анализа на надворешна трговија407,00Билјана Секуловска-Габер
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.