Статистички методи за бизнис и економија - двогодишни

Раководител: проф. д-р Билјана Ташевска

Секретар: проф. д-р Билјана Ташевска

Оделение за студентски прашања: 02/3286-829

Семестар   1
Шифра Предмет Часови Кредити Предавачи
СТМ 5991 Мултиваријационa анализа 40 9,00
СТМ 5992 Теоретска економетрија 40 9,00
СТМ 5993 Математичка статистика 40 9,00
СТМ 1 СТМ-Изборен предмет 1 40 7,00

Семестар   2
Шифра Предмет Часови Кредити Предавачи
СТМ 5995 Анализа на временски серии 40 9,00
СТМ 5996 Напредна економетрија 40 9,00
СТМ 5998 Симулациони методи 40 8,00
СТМ 2 СТМ-Изборен предмет 2 40 7,00

Семестар   3
Шифра Предмет Часови Кредити Предавачи
СТМ 5999 Финансиска економетрија 40 9,00
СТМ 5994 Компјутерска статистика 40 8,00
СТМ 5997 Статистичка контрола на квалитетот 40 9,00 Весна Буцевска
СТМ 3 СТМ-Изборен предмет 3 40 7,00

Семестар   4
Шифра Предмет Часови Кредити Предавачи
СТМ-М СТМ-Магистерски труд 80 30,00
Зимски
Код Предмет Часови Кредити Предавачи
СТМ 5999.1 Демографски методи 40 8,00
СТМ 5999.5 Маркетинг истражување 40 7,00 Николина Паламидовска-Стерјадовска
СТМ 5999.6 Банкарски менаџмент 40 9,00 Горан Петревски
СТМ 5999.3 Избрани проблеми од микро и макроекономија 40 7,00
Летен
Код Предмет Часови Кредити Предавачи
СТМ 5999.2 Финансиски менаџмент 40 7,00
СТМ 5999.4 Анализа на надворешна трговија 40 7,00 Билјана Секуловска-Габер

Важна информација

Почитувани,

во тек е ажурирање на содржините на новата веб страна на Економскиот факултет – Скопје и поради тоа може да има одредени задоцнувања. Последни информации за студиумот, врз основа на акредитацијата, може да добиете на следниов ЛИНК

Одлука за рокови за студиски програми на втор циклус

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.