fbpx

Важна информација

Почитувани,

во тек е ажурирање на содржините на новата веб страна на Економскиот факултет – Скопје и поради тоа може да има одредени задоцнувања. Последни информации за студиумот, врз основа на акредитацијата, може да добиете на следниов ЛИНК

Управување во јавниот сектор

Последипломските студии (втор циклус) по Управување во јавниот сектор се наменети за едуцирање високообразовен кадар со цел стекнување знаења и развивање способности за ефикасно управување со јавниот сектор, врз основа антиципирање на новите предизвици од сложеното економско, технолошко и општествено окружување и развивање сопствен креативен капацитет во континуираниот процес на осовременување на јавниот сектор.

Студиите се организирани во два семестри (настава и изработка на магистерски труд).
Студентите се обврзани да положат 7 испити од кои 4 задолжителни и 3 изборни.
Организацијата на наставата зависи од бројот на запишани студенти.

Цели

Цел на студиската програма од вториот циклус студии од областа на УПРАВУВАЊЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР е да им овозможи на студентите да се стекнат со продлабочени знаења од областа на управувањето во јавниот сектор и со специфични вештини за примена на ова знаење во практиката. За остварување на овие цели студиската програма ги обработува теоретските аспекти на оваа област, фокусирајќи се и на нивната практична примена.
Со усвојувањето на сознанијата на оваа студиска програма, се очекува студентoт да ги демонстрира следниве знаења, способности и вештини:

Знаење и разбирање:

 • Покажува знаење и разбирање за растечкото значење на јавниот сектор олицетворено во повисокото ниво на образовни потреби од областа на управувањето со јавниот сектор;
 • Покажува критичко разбирање за клучните теории начела и методи во економската наука и способност да го консолидира своето знаење вертикално и хоризонтално;
 • Поседува знаење за континуиран трансфер на современи и продлабочени сознанија од областа на управувањето со јавниот сектор и администрацијата, од други земји во домашни услови;
 • Покажува знаење за двигателите и факторите на реформите во јавниот сектор и нивно третирање како дел од континуитетот на промените во економијатата и општеството.

Примена на знаењето и разбирањето:

 • Ги разбира и применува најновите сознанија за управувањето во јавниот сектор и развива креативен однос потребен за нивна ефикасна имплементација во практичниот живот;
 • Развива и дава решенија за унапредување на знаењата и вештините на менаџерите од јавниот сектор во функција на унапредување на квалитетот на јавните услуги со ефекти врз зголемувањето на општото ниво на продуктивност и ефикасност во економијата и општеството;
 • Применува знаење и разбирање за унапредување на соработката и активното партнерство со деловниот сектор и со јавната администрација, со цел воспоставување интерактивен процес на креирање знаења и оценување на нивната практична релевантност.

Способност за проценка:

 • Покажува разбирање на принципите и механизмите на функционирање на јавниот сектор како претпоставка за изнаоѓање решенија на пројавените проблеми;
 • Демонстрира способност за прибирање податоци, анализирање, оцена и изведување заклучок за клучните подрачја од областа на функционирањето и управувањето во јавниот сектор;
 • Покажува способност за оцена и избор на соодветна научна теорија, методологија и алатки неопходни за анализа на дадениот проблем во управувањето во јавниот сектор.

Комуникациски вештини:

 • Покажува способност за ефикасно комуницирање со колеги и вработени и од други сектори. Може да работи ефикасно како член на тим, поседува доверливост и критичко размислување, ги разбира и почитува културните разлики;
 • Демонстрира способност за адаптирање кон лица со различно потекло и стил на комуникација;
 • Поседува разбирање за разликите во човековото однесување и за различните вредносни системи, ги разбира елементите и компонентите на комуникација, иницира комуникација, управува со времето.

Вештини на учење:

 • Демонстрира совладани вештини за учење – концентрација, читање и слушање, меморирање, користење на времето;
 • Поседува способност за оцена на идеи со критичко размислување, истражува стратегии со изразен критички пристап и ефикасно ги користи овие размислувања и стратегии за решавање на проблеми сврзани со функционирањето на јавниот сектор;
 • Покажува способност за идентификување на своите сопствени потреби и интереси за докторски студии од областа на економијата и презема иницијатива за стекнување знаења и учење со висок степен на независност.

Понатамошни студии

Студентите можат да се запишат на докторски студии кои се организираат од страна на Економскиот факултет во Скопје, или на меѓународни универзитети во странство.

Семестар   1
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
PSM 510Управување со промените407,00Таки Фити
PSM 511Економија на јавниот сектор407,00Љубомир Кекеновски
PSM 514Инструменти на државна регулација407,00Трајко Славески
PSM 517Локален економски развој407,00Наталија Николовска

Семестар   2
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
PSMМагистерски труд4016,00 
Зимски
КодПредметЧасовиКредитиПредавачи
PSM UKIMИзборен предмет од Листа на УКИМ402,00 
Летен
КодПредметЧасовиКредитиПредавачи
PSM 512Корпоративно управување и теорија на игри407,00Љубомир Дракулевски
PSM 513Економија на јавниот избор407,00Трајко Славески
PSM 515Инвестиционо одлучување во јавниот сектор407,00Методија Несторовски
PSM 516Човечките ресурси во јавниот сектор407,00Гоце Петрески
PSM 518Јавна администрација и јавна одговорност407,00Сашо Ќосев
PSM 519Јавно приватно партнерство407,00Пеце Недановски
PSM 520Управување во јавните претпријатија407,00Љубомир Кекеновски
PSM 521Управување со информациите и знаењето во јавниот сектор407,00Пеце Недановски
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.