Почитувани,

последни информации за студиумот, врз основа на акредитацијата, може да добиете на следниов ЛИНК

Одлука за рокови за студиски програми на втор циклус

Управување во јавниот сектор

Раководител: проф. д-р Даниела Бојаџиева

Секретар: проф. доц. Маријана Цветаноска

Оделение за студентски прашања: 02/3286-829

Цел на студиската програма е да им овозможи на студентите да се стекнат со современи и проширени знаења од областа на управувањето со јавниот сектор, за економските политки и поврзаноста на јавниот сектор со другите сектори во еконмијата, како и да се стекнат со специфични вештини за управување со процесите во јавниот сектор имајќи ги предвид новите предизвици во сé посложеното економско, технолошко и општествено окружување.

 Република Северна Македонија, како земја во развој, настојува да изгради стартегија за оставрување повисоки стапки на економски раст и забран економски и општествен развој. Во остварувањето на таа цел, улогата на јавниот сектор е од посебно значење. Оттука, за македонската економија од особено значење е развој на соодветни стратегии за реформирање и зголемување на ефикасноста на јавниот сектор. Во таа насока треба да се зголеми квалитетот на услугите кои ги нуди јавниот скетор, да се зајакне и адекватно да се постави економската и социјалната регулација во земјата, да се јакне кадровскиот капацитет во јавниот сектор преку вложување во ново знење, да се  дигитализациираат процесите и активностите кои се остваруваат во рамките на јавниот сектор. Јавниот сектор да ја зајанкне и ефикасно да ја исполнува совјата задача во поттикнувањето и забрзувањето на локалниот економски развој преку активно користење на формите на јавно-приватно партнерство и домаќински и одговорно финансирање на проектите од јавен интерес. Понатаму, унапредување на соработката и активното партнерство на деловниот сектор и јавната администрација со цел воспоставување интерактивен процес на креирање знаења и оценување на нивната практична релевантност.

 Тоа создава потреба од студиска програма за втор циклус студии од областа на управувањето во јавниот сектор, која ќе понуди соодветни знаења, спсобности и вештини од овие области во рамките на економските науки. Ваквите знаења, способности и вештини се неопходни за сите оние кои се ангажирани во институциите од јавниот сектор во кои се дизајнираат и реализираат макроекономските и микроекономските политики, односно структурните реформи насочени кон создавање услови за забрзан економски раст и развој. Паралелно со тоа се јавува и потреба за научно-стручна и независна анализа и евалуација на спроведените економски политики и реформи, со цел предлагање мерки за поефикасно и поефективно спроведување на истите.

 Студиската програма по Управување во јавниот сектор е структурирана на начин што овозможува стекнување знаења и квалификации од пошироката област на јавните политики и управувањето со јавните претпријатија. По завршувањето на студиите од втор циклус по Управување во јавниот сектор, студентите ќе се стекнат со знаење, вештини и компетенции кои ќе им овозможат да се ангажираат и унапредуваат во повеќе кариерни дисциплини: управување со процесот на локалниот економски развој, анализа и оценување на макроекономските и микроекономските развојни политики, анализа и оценување на јавните инвестициони проекти, развој на стратегии и политики за адекватно управување со регулацијата на бизнисот, управување со централните и локалните финансии, развој на социјални програми и политики, управување со јавните набавки, јакнење на менаџерските капацитети во јавните претпријатија, развој на адекватни маркетинг и комуникациски стратегии во јавните претпријатија и државните институции, управување со процесите на дигитализацијата во јавниот сектор.

 Целината на знаења која ја нуди студиската програма Управување во јавниот сектор ќе ги подготви студентите за успешна кариера и ќе им овозможи да се ангажираат во јавниот сектор (јавните претпријтија, министерствата, регулаторните институции и државнит агенции, во единиците на локалната самоуправа и сл.). Според кадровската провласфилираност, магистрантите од оваа студиска програма ќе стекнат способности и квалификации за анализа и евалуација на: стратегиите и политиките на стимилирање на економскиот раст и развој и политиките на привлекување странски директни инвестиции и други форми на финансирање на економскиот развој. Потоа ќе ги зајакнат претприемничките и менаџерските вештини  за успешно справување со предизвиците во функционирањето на јавниот сектор во целина.  

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.