Е-бизнис иновации

Наслов на наставниот предмет

Е-бизнис иновации

Код

EBU 240

Наставник

проф. д-р Мијалче Санта

Цели на предметната програма (компетенции):

·       По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат способни:

·       ги разберат дефинициите и концептите на идеа, инвенција и иновација

·       да користат модели и алатки за воведување на иновации во претпријатијата

·       увидат влијанието на структурата, културата, политиките и лидерството врз иновациите и промените

Содржина на предметната програма:

Овој  предмет е специјално направен за да ги подготви студентите за воведување на дигитални иновации и промени во претпријатијата. Студентите треба да бидат способни да развијат globally competitive digital innovations. Во високо динамичната средина во која е потребно да се  управуваат организациите, студентите треба да  знаат и да бидат способни постојано да иновираат, да ја менуваат и прилагодуваат организацијата за да може да создаваат globally competitive digital innovations. Овој курикулум создава цврста основа за како студентите да воведуваат иновации и како да ја осигураат конкурентноста на претпријатијата. Сето ова се остварува преку интерактивни предавања, работа на реални решенија и споделување на искуства од бизнис заедницата.

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.