fbpx

iKnow  |  e-Index  |  Announcements  |  e-Mail |  Library  |  DMS  | Alumni  | Contacts |

Информации за барања и документи за прв циклус на студии

Уплати за:
-издавање на сите видови потврди
-промена на наставен план
-промена на студиска програма
-промена на изборен предмет
-издавање на транскрипт
-активирање на студии
-издавање на диплома по итна постапка
-издавање на дупликат на документи
-надоместоци за не навремено извршување на обврските и сл.

се вршат на следната жиро сметка:

Трансакциска сметка
100000000063095
Сметка на буџетскиот корисник
1600103697 – 788 – 10
Приходна шифра и програма
723013 – 41

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.