Наслов на наставниот предмет

Jавна администрација и јавна одговорност

Код

 PSM 518

Наставник

Проф. д-р Ристо Христов

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

 • Се стекнуваат знаења за основите, организацијата и функционирањето на јавната администрација во ЕУ и Република Македонија;
 • Се запознаат со принципите на организирање и функционирање на јавната администрација;
 • Ги разбираатпотребата и насоките на реформата на јавната администрација во Република Македонија;
 • Стекнуваат знаења за основите и практикувањето на јавната одговорност и со механизмите на конрола и санкционирање на јавната одговорност во ЕУ и Република Македонија

Содржина на предметната програма: 

 1. Јавното управување со процесите и потребата од јавна администрација;
 2. Поим и видови јавна администрација;
 3. Политички, законски и етички основи на организираноста и функционирањето на јавната администрација;
 4. Принципи на јавната администрација во ЕУ (Европски административен простор -ЕАП);
 5. Јавната администрација и економскиот развој;
 6. Јавната администрација во Република Македонија (организација, функционирање и реформа);
 7. Управувањето, власта и влијанието;
 8. Видови јавна одговорност (изборност, независност, сменливост);
 9. Основите на јавната одговорност во ЕУ;
 10. Механизми на контролана моќта, власта и влијанието;
 11. Механизми на санкционирање на јавната одговорност;
 12. Јавната одговорност во Република Македонија (нормативно-правната регулатива, механизмите на контрола и видовите на санкцинирање).
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.