ВТОР ЦИКЛУС: Заверка на зимски и упис на летен семестар 2019/2020

Втор циклус студии: заверка на зимски и упис на летен семестар, 2019/2020

од 03.02.2020 до 14.02.2020 година од 11,00 до 14,00 часот 

во Службата за втор циклус на студии

on line уписот е отворен од 22.01-14.02.2020

  1. Потребни документи за заверка на зимски семестар 2019/2020

Образец на заверка на семестар

2. Потребни документи за упис на летен семестар  се:

образец за запишување  на  семестар  (на кој ќе ги напишете задолжителните или изборни предмети од семестарот кој се запишува или презапишуваистите предмети ги запишувате и на наредната страна на индексот)

уплата од 500 евра во денарска противредност по среден курс на Народна банка, уплатени на жиро сметка на Економски факултет-Скопје.

-За студентите кои треба да презапишат предмет, надоместокот кој се уплаќа за презапишување на предмет е еднаков на вредноста на ЕКТС кредитот помножен со бројот на ЕКТС кредити кои ги носи соодветниот предмет кој се презапишува. Вредноста на еден ЕКТС кредит изнесува 22,72 евра – за едногодишни студии и  19,23 евра-за двегодишни студии, во денарска противредност според средниот курс на НБРМ на денот на уплатата.

Уплатата се врши на Образец ПП  50

Назив на примачот                               Економски факултет-Скопје

Банка на примачот                               НБРМ

Сметка                                                    100000000063095

Сметка на буџетски корисник           1600103697 788 10

Приходна шифра  и програма            723019               41

 

Во Повикување на број-задолжување од левата страна на уплатата се потполнува

723019 / 1 за  Сметководство и ревизија

723019 / 2 за  Европски студии

723019 / 4 за   Маркетинг

723019 / 6 за  Монетарна економија,финансии и банкарство

723019 / 8 за  МБА-Менаџмент

723019 / 9 за  Економски развој и меѓународни финансии

723019 / 10 за  Менаџмент во осигурувањето

723019 / 11 за  Управување во јавен сектор

723019 / 12 за  СМЕБЕ

723019 / 13 за   Е-бизнис менаџмент

723019/ 14 за Стратегиски менаџмент на човечки ресурси

Во цел на дознака

Името на студиумот и целта на уплатата

Непочитување на процедурите и непридржување кон дадениот распоред повлекува надомест за не навремена заверка/упис на семестар

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.