Втор циклус – КОНКУРС за упис на нови студенти во учебната 2023/2024

 1. РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ
Рок за пријавување и запишувањеПрв уписен рокВтор уписен рок
Пријавување на кандидатите213 октомври 20235 –16 февруари  2024
Запишување на кандидатите16-17 октомври 202320– 21февруари 2024

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

Број на студентиТраење на студиите во семестри

Школарина (во евра)

ФАКУЛТЕТИ

   

Економски факултет

(бул. „Гоце Делчев“ бр. 9В)

4252/4

2000/2500/

3000

Едногодишни студии41022000
Сметководство и ревизија40 2000
Економски развој и меѓународни финансии40 2000

Master of Business Administration (MBA) in Strategic Human Resource

Management

50 2500
Е-бизнис менаџмент30 2000
МБА менаџмент40 2000
Монетарна економија, финансии и банкарство50 2000
Менаџмент во осигурувањето40 2000
Статистички методи за бизнис и економија25 2000
Управување со јавниот сектор40 2000
Корпоративен финансиски менаџмент40 2000
Европски економски студии20 2000
Маркетинг30 2000
Двогодишни студии1543000
E-бизнис менаџмент15  

Економскиот Факултет – Скопје организира онлајн настан – Отворен информативен ден за постдипломски студии, кој ќе претставува можност за секој од заинтересираните кандидати да добие дополнителни информации и подетално да се запознае со програмата на секој од студиумите на постдипломските студии. Отворениот ден ќе се одржи на 10.10.2023 година-вторник, со следниот распоред:

 1. СТАТИСТИЧКИ МЕТОДИ ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА со почеток во 09.30 часот.
 2. СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА со почеток во 10.00 часот.
 3. МАРКЕТИНГ со почеток во 10.30 часот.
 4. МБА МЕНАЏМЕНТ со почеток во 11.00 часот.
 5. MBA in STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT со почеток во 11.30 часот.
 6. УПРАВУВАЊЕ ВО ЈАВЕН СЕКТОР со почеток во 12.00  часот.
 7. КОРПОРАТИВЕН ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ со почеток во 12.30 часот.
 8. ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И МЕЃУНАРОДНИ ФИНАНСИИ со почеток во 13.00 часот.
 9. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА, ФИНАНСИИ И БАНКАРСТВО со почеток во 13.30 часот.
 10. МЕНАЏМЕНТ ВО ОСИГУРУВАЊЕТО со почеток во 14.00 часот.
 11. Е-БИЗНИС МЕНАЏМЕНТ со почеток во 14.30 часот.
 12. ЕВРОПСКИ ЕКОНОМСКИ СТУДИИ со почеток во 15.00 часот.

Отворен ден за постдипломските студии ќе може да се следи на  следниот линк https://meet.google.com/ysi-egeh-jfa 

 

 1. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

 Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот.

Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Пријавените кандидати задолжително да ги достават документите во службата за втор циклус. Со поднесување на документите во службата, се смета дека кандидатот успешно аплицирал за упис на втор циклус на студии.

Потребни документи:

 • пријавен лист за запишување(образец А1 од книжара);
 • електронска пријава (од http://www.upisi.ukim.mk );
 • оригинален документ за завршен прв циклус студии (диплома или уверение);
 • куса биографија (CV);
 • потврда за активно познавање странски јазик;
 • копија од извод од матична книга на родени
 • потврда за уплатена административната такса во износ од 50,00 денари (Образец ПП50:

Назив на примачот: Трезорска сметка-Скопје;

Банка на примачот: НБРСМ;

Трансакциска сметка 100-0000000-630-95;

Уплатна сметка 840-ХХХ-03161; Конто 722313 00)

 • препораки од наставни или научни работници (доколку има такви);
 • список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатите имаат);
 • документи за евентуални награди, признанија и други документи.

Со почит,

Економски Факултет- Скопје

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.